سمینارهای تخصصی نیراسیستم

Conference & Seminar

مشاهده رویداد ها
 سمینارهای تخصصی نیراسیستم
سمینار نقشه راه مهندسی برق
برگزار شده

سمینار نقشه راه مهندسی برق

 • مهارت های کاربردی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:00 1403/03/08
جزییات رویداد
سمینار تحلیل بازارکار مهندسی برق (نقشه راه مهندسی برق)
برگزار شده

سمینار تحلیل بازارکار مهندسی برق (نقشه راه مهندسی برق)

 • مهارت های کاربردی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:30 1403/03/01
جزییات رویداد
سمینار نقشه راه مهندسی برق
برگزار شده

سمینار نقشه راه مهندسی برق

 • مهارت های کاربردی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 11:30 1402/09/01
جزییات رویداد
سمینار نقشه راه مهندسی برق
برگزار شده

سمینار نقشه راه مهندسی برق

 • مهارت های کاربردی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 13:00 1402/02/18
جزییات رویداد
سمینار تحلیل بازارکار مهندسی برق (نقشه راه مهندسی برق)
برگزار شده

سمینار تحلیل بازارکار مهندسی برق (نقشه راه مهندسی برق)

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 07:00 1399/02/09
جزییات رویداد
سمینار راهکارهای اینترنت اشیا در انرژی و حمل و نقل هوشمند
برگزار شده

سمینار راهکارهای اینترنت اشیا در انرژی و حمل و نقل هوشمند

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 11:00 1397/09/27
جزییات رویداد
سمینار فرصت ها و چالش های اکوسیستم اینترنت اشیا در ایران
برگزار شده

سمینار فرصت ها و چالش های اکوسیستم اینترنت اشیا در ایران

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 11:00 1397/09/26
جزییات رویداد
سمینار تحلیل بازارکار مهندسی برق (نقشه راه مهندسی برق)
برگزار شده

سمینار تحلیل بازارکار مهندسی برق (نقشه راه مهندسی برق)

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1397/09/26
جزییات رویداد
سمینار رایانش ابری و حمل و نقل هوشمند
برگزار شده

سمینار رایانش ابری و حمل و نقل هوشمند

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1397/09/25
جزییات رویداد