رویدادهای آگاهی افزایی نیراسیستم

Awareness-raising events

مشاهده رویداد ها
 رویدادهای آگاهی افزایی نیراسیستم
بازدید علمی از شرکت پویندگان راه سعادت
برگزار شده

بازدید علمی از شرکت پویندگان راه سعادت

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 15:00 1402/05/30
جزییات رویداد
شرکت آلفامدار صنعنت
برگزار شده

شرکت آلفامدار صنعنت

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:00 1402/04/13
جزییات رویداد
بازدید علمی از بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ
برگزار شده

بازدید علمی از بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1398/04/29
جزییات رویداد
بازدید علمی از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ
برگزار شده

بازدید علمی از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1397/05/07
جزییات رویداد
بازدید علمی از سومین نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا
برگزار شده

بازدید علمی از سومین نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 06:00 1396/11/25
جزییات رویداد
بازدید علمی از شرکت پویندگان راه سعادت
برگزار شده

بازدید علمی از شرکت پویندگان راه سعادت

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 04:30 1396/06/01
جزییات رویداد
بازدید علمی از بیست و سومین نمایشگاه الکامپ
برگزار شده

بازدید علمی از بیست و سومین نمایشگاه الکامپ

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1396/05/01
جزییات رویداد
بازدید علمی از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ
برگزار شده

بازدید علمی از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 10:00 1395/09/26
جزییات رویداد