آموزش آلتیوم دیزاینر – (دوره غیر حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیتوضیحاتسرفصل آموزشیچرا آلتیومتوصیه نیراسیستمپیش نیازفایل های موردنیازتوضیحات در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی…
4
350,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Embedded C – (دوره غیر حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیتوضیحات کلیمحتوای دورهاهمیت برنامه نویسیتوصیه ماپیش نیازفایل های مورد نیازتوضیحات کلی در این ویدئوی آموزشی،…
3
350,000 تومان