آموزش برنامه نویسی Embedded Python

بدون امتیاز 0 رای
460,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشیمعرفی دورهفایل های مورد نیازمعرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و مباحث آموزشی دوره…
7
460,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Arduino

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی معرفی دوره فایل های مورد نیاز معرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
8
420,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Embedded C پیشرفته

5.00 1 رای
495,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی توضیحات کلی فایل های مورد نیاز توضیحات کلی در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
23
495,000 تومان

آموزش نرم افزار Altium Designer

5.00 2 رای
420,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی معرفی دوره فایل های مورد نیاز معرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
37
420,000 تومان

آموزش برنامه نویسی Embedded C مقدماتی

5.00 1 رای
420,000 تومان
اطلاعات مربوط به این ویدئوی آموزشی معرفی دوره فایل های مورد نیاز معرفی دوره در این ویدئوی آموزشی، سرفصل و…
35
420,000 تومان