آموزش ICDL

در دوره ویدئویی آموزش ICDL شرکت کنندگان کار با نرم افزارهای کاربردی Word، Excel،Power point، Access فرا خواهند گرفت. همچنین برای شرکت کنندگانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون پایانی شوند گواهینامه فنی و حرفه ای آموزشگاه نیرا صادر خواهدشد.

3
450,000 تومان